Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2023r.”

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2023r.”

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Kunice ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2023 roku” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest ochrona zwierząt.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2023r.”, stanowiący załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Kunice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2023r.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest wypracowanie najkorzystniejszego sposobu ochrony zwierząt na terenie Gminy Kunice.
Treść projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kunice w 2023r.” i formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje odbędą się w dniach 20 stycznia 2023 r. – 03 lutego 2023r.

Przy konsultacji zostaną wykorzystane następujące formy:
– publikacja tekstu dokumentu na stronie Urzędu Gminy Kunice: www.kunice.pl,
– publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kunice,
– przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kunice@kunice.pl
– przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Kunice ul. Gwarna 1, w godzinach pracy Urzędu Gminy Kunice ( pon., śr., czw. w godz. 7:00 – 15:00; wt. w godz. 7:-00 – 16:00; pt. w godz. 7:00 – 14:00 ),
– zaopiniowanie projektu uchwały przez powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg

 

do pobrania: