Ogłoszono wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Ogłoszono wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Nowelizacja ustawy o samorządzie województwa wprowadziła nową instytucję młodzieżowego sejmiku województwa. Pod koniec października ubiegłego roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego stosowną uchwałą wyraził zgodę na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadał mu statut. Jednocześnie ogłoszono wybory do tego sejmiku.

Wybory odbędą się zgodnie ze Statutem Młodzieżowego Sejmiku. Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego został powołany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr L/1016/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022r.,poz. 5250.)

Dokument ten reguluje sprawy określone w art. 10b ust. 10, 11 i 13 ustawy o samorządzie województwa, czyli:

  • zasady działania młodzieżowego sejmiku województwa;
  • tryb i kryteria wyboru członków młodzieżowego sejmiku województwa;
  • zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowego sejmiku województwa;
  • zasady zwrotu kosztów oraz zasady delegowania przedstawicieli młodzieżowego sejmiku województwa na zorganizowane wydarzenia, na których reprezentują oni młodzieżowy sejmik województwa;
  • szczegółowe wymagania, które musi spełniać opiekun młodzieżowego sejmiku województwa, zakres jego obowiązków oraz zasady jego odwoływania.

Wybory odbędą się w dniach od 5 do 26 czerwca 2023 roku. Termin zgłaszania kandydatów w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego upływa 30 kwietnia 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów składa się przy wykorzystaniu wzoru zgłoszenia kandydata na radnego określonego przez komisję wyborczą, należy je składać w formie pisemnej osobiście pod adresem: Kancelaria Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław I piętro pokój nr 1229, albo listem poleconym na adres: Kancelaria Sejmiku Urząd Marszałkowski województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław.

 

do pobrania: