Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Zgodnie z § 7 uchwały Nr XLVIII/322/22 Rady Gminy Kunice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kunice z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie.

Na podstawie Zarządzenia Nr 39/23 Wójta Gminy Kunice z dnia 13 marca 2023 r. oraz Zarządzenia Nr 48/23 Wójta Gminy Kunice z dnia 21 marca 2023 r. przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach gminy Kunice.

Konsultacje odbyły się w terminie 21.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

Konsultacje społeczne dotyczyły uzyskania opinii w temacie : likwidacja Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o. o. i powołanie zakładu budżetowego oraz uchwalenie dopłat do zatwierdzonych stawek za dostawę wody i odbiór ścieków w wysokości obowiązującej do 31 grudnia 2022r.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej Gminy Kunice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń urzędu gminy i sołectw. Zgodnie z procedurą, w załączeniu do niniejszej informacji publikuje się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, o których mowa powyżej.

Wszystkim osobom aktywnie uczestniczącym w konsultacjach dziękujemy, gdyż każda opinia i sugestia jest znacząca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla rozwoju naszej Gminy.

 

do pobrania: