Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20.02.2023r.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20.02.2023r.

Wójt Gminy Kunice

Informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20.02.2023r.,
na realizację zadań publicznych  z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571.), zostały wybrane oferty z zakresu:

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Stowarzyszenie Ruch Społeczny Gminy Kunice w Kunicach, ul. Polna 8, 59-216 Kunice na zadanie pn. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń i warsztatów, 2. Działania nakierowane na funkcjonowanie Klubu Seniora.

Dotacja w wysokości: 6.400,00 zł

 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica, ul. Wrocławska 93/2, 59-220 Legnica na zadanie pn. „Tacy sami”

Dotacja w wysokości: 3.000,00 zł.

 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spalonej „SPSPALONA” ul. Legnicka 52, 59-216 Kunice na zadanie pn. „ Z kulturą twarzą w twarz”

Dotacja w wysokości: 5.000,00 zł.

 

turystyki i krajoznawstwa:

Stowarzyszenie „Mała Unia” w Rosochatej, Rosochata 65, 59-216 Kunice na zadanie pn. „Jedziemy na wycieczkę”.

Dotacja w wysokości: 5.800,00 zł

 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Stowarzyszenie Ruch Społeczny Gminy Kunice w Kunicach, ul. Polna 8, 59-216 Kunice na zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

  1. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w trakcie imprez sportowo- rekreacyjnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych
  2. Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, których celem jest propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia”

Dotacja w wysokości: 2.500,00 zł

 

Ludowy Zespół Sportowy „MEWA” Kunice ul. Słoneczna 15, 59-216 Kunice na zadanie
pn. „Nie czas na nudę”.

Dotacja w wysokości: 2.500,00 zł.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spalonej „SPSPALONA”, ul. Legnicka 52, 59-216 Spalona na zadanie pn. „Poznaję, doskonalę, umiem”.

Dotacja w wysokości: 2.500,00 zł

 

Stowarzyszenie „Mała Unia” w Rosochatej, Rosochata 65, 59-216 Kunice na zadanie
pn. „Piłkarski wrzesień z Małą Unią”.

Dotacja w wysokości: 2.500,00 zł