Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kunice za 2022 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kunice za 2022 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Raport o stanie gminy Kunice za 2022 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

            Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest  w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami- co najmniej 20 osób.

Sesja, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się 25 maja 2022r. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. 24.05.2023r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Kunicach (sekretariat).

            W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia- wzór zgłoszenia udziału w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zachęcam więc Państwa do wspólnej dyskusji nad raportem.

                                                                                                      

 Z poważaniem
Józef Pieróg – Wójt Gminy Kunice

do pobrania: