Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Kunice

Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Gminy Kunice

W dniu 22 czerwca 2023 roku (czwartek) o godz. 8.00 odbędzie się LVI posiedzenie Rady Gminy Kunice w sali narad Urzędu Gminy Kunice.

 

Porządek obrad LVI sesji:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
   2. Przyjęcie porządku obrad
   3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy Kunice
   4. Interpelacje i zapytania radnych
   5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
   6. Informacja z działalności Komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
   7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kunice za 2022 rok
   8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest gmina Kunice
   9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kunice na 2023 rok
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
   11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Krajobrazowego w Zespole Pałacowo-Parkowym w Szczytnikach nad Kaczawą
   12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu okręgowego i sądu rejonowego w Legnicy
   13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Kunice
   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kunice na lata 2023-2034
   15. Wolne wnioski i sprawy różne
   16. Zakończenie obrad sesji

Pobierz – porządek obrad LVI Sesji Rady Gminy Kunice (format PDF)