Co dalej z tym ZUKIEM? Obietnica wyborcza Wójta Józefa Pieroga w kontekście materiału opublikowanego na portalu LCA.PL

Co dalej z tym ZUKIEM? Obietnica wyborcza Wójta Józefa Pieroga w kontekście materiału opublikowanego na portalu LCA.PL

Co dalej z tym ZUKIEM obietnica wyborcza Wójta Józefa Pieroga w kontekście materiału opublikowanego na portalu LCA.PL o tytule: ”Były pracownik ZUK-u w Kunicach oskarża prezes Jawor i pisze do Wójta gminy wnosząc o kontrolę”.

Szanowni Mieszkańcy.

            Z uwagą zapoznałem się z opublikowanym w dniu 29 sierpnia 2023 r. na portalu LCA.pl materiale o tytule: ”Były pracownik ZUK-u w Kunicach oskarża prezes Jawor i pisze do Wójta gminy wnosząc o kontrolę”. Uważam za stosowne odnieść się do niego, albowiem uwagi zamieszczone w jego końcowej części, tudzież nienawistne niektóre głosy w dyskusji, mogą wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Co do zarzutów formułowanych przez byłego pracownika ZUK dotyczących sytuacji w spółce, odniesie się do nich zapewne Prezes Zarządu spółki i Rada Nadzorcza spółki, do której zwróciłem się o stanowisko w sprawie.

W mojej ocenie uważam, że w sprawie rzekomego mobbingu stosowanego wobec pracownika spółki, właściwe są inne instytucje posiadające instrumenty prawne do ich zbadania, w szczególności Sąd i Państwowa Inspekcja Pracy.

Nie można natomiast przejść do porządku dziennego nad opiniami o zaniechaniu przez Wójta Gminy wykonania zobowiązań podjętych w kampanii wyborczej, a dotyczących likwidacji ZUK Kunice.

Tajemnicą poliszynela jest, że w składzie obecnej Rady Gminy wielu z Radnych stanowią Radni poprzedniej kadencji i to oni podejmowali decyzję o powołaniu spółki. Trudno im teraz przyznać, że uczyniono to wadliwie.

We wrześniu 2022r. została przeprowadzona przez wyspecjalizowaną kancelarie –  Refunda Maciocha i Wspólnicy sp. k z Wrocławia bardzo szczegółowa analiza dotycząca trybu powołania ZUK. Kancelaria ta wykazała wiele nieprawidłowości popełnionych przy powołaniu   ZUK, rażący błąd planistyczny wpływający na ustalone ceny wody i ścieków, brak przygotowania do działalności Spółki w momencie jej powołania i wiele innych naruszeń.

Analiza nie była w smak niektórym Radnym, którzy formułowali wnioski podważające rzetelność wykonania tejże opinii przez wyspecjalizowaną kancelarię.

Po audycie sporządzonym przez wyspecjalizowaną kancelarię Refunda Radni, przed podjęciem decyzji CO Z TYM ZUKIEM DALEJ, zażądali kolejnej opinii i zlecili kolejną opinię, żeby teraz podjąć decyzję świadomie. Na swoje nieszczęście zgodziłem się na to, ale z perspektywy czasu widzę, że to zagranie Radnych na czas, pozwalające na wzbudzanie negatywnych emocji typu „Wójt miał podjąć decyzję w sprawie ZUK a nie zrobił tego”. Radni nie wyjaśniają, że proces decyzyjny w sprawie ZUK przeciąga się z ich powodu, bowiem unikają podjęcia decyzji w sprawie ZUK.  Przypominam, że decyzję o ewentualnej likwidacji ZUK, podejmuje Rada Gminy uchwałą a nie Wójt. Jest to ewidentnie element mający na celu ośmieszenie mojej osoby za działania, za które odpowiada Rada Gminy.

Komisja Rewizyjna podjęła prace w zakresie analizy liczbowej potencjalnych zysków i strat wynikających z likwidacji ZUK, ale nadal brak ostatecznego stanowiska zarówno Komisji Rewizyjnej, jak i całej Rady.

Mając na uwadze powyższe postanowiłem przybliżyć Państwu chronologię działań związanych z procesem podejmowania decyzji związanej z ZUK.

DATA

Opis działania

06/06/2022

Podpisanie umowy audytu z Kancelarią Refunda

19/09/2022

Opublikowanie audytu na stronie kunice.pl

10/2022

Spotkania wiejskie w sprawie omówienia audytu (wszystkie wioski)

30/09/2022

Komisja Rewizyjna rozpoczyna prace w sprawie „co dalej z tym ZUKIEM”

17/10/022

Komisja Rewizyjna dalej pracuje nad tematem „co dalej z tym ZUKIEM”

04/11/2022

Komisja Rewizyjna dalej pracuje nad tematem „co dalej z tym ZUKIEM”

17//11/2022

Komisja Rewizyjna dalej pracuje nad tematem „co dalej z tym ZUKIEM” Komisja stwierdza, że należy przygotować ekspertyzę zawierającą ewentualne warianty działania

01/12/2022

Na wspólnej komisji Radni stwierdzają, że należy przeprowadzić kolejną analizę. Na pytanie Radnej Orłowskiej Beaty o stanowisku Wójta w sprawie ZUK, Wójt odpowiedział, że złoży Radzie Gminy wniosek o likwidację ZUK i utworzenie zakładu budżetowego i tego się trzyma (cytat z protokołu komisji)

01/02/2023

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem było zaproszenie do składania ofert na analizę prawno- podatkową spółki w kilku wariantach”

Wójt na wstępie zaznaczył, że to Rada zleca prace i ma je odebrać (co zostało zaprotokołowane i jest zawarte w protokole, do którego nie wniesiono uwag). Zastępca Wójta uściśliła proces akceptacji wykonanej pracy „protokół zdawczo-odbiorczy podpisuje gmina jako strona umowy, ale podstawą do podpisania protokołu będzie zaparafowanie analizy przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Akceptacja pod kątem, czy zadanie zostało wykonane” (co zostało zaprotokołowane i jest zawarte w protokole, do którego nie wniesiono uwag).

20/03/2023

Podpisanie umowy o dodatkową analizę.

30/08/2023

Przekazanie do Rady analizy wraz z protokołem odbioru.

09/2023

Wygląda na to, że Radni zażądali opinii, ale nie są w stanie jej sprawdzić:

1.      „Nie wszyscy Radni mają wykształcenie prawne i nasza opinia może nie być fachowa w tej danej kwestii. Proszę o przekazanie analizy Prawnikowi Gminy i na jego podstawie Wójt będzie mógł podjąć decyzję czy analiza spełnia wszystkie kryteria, które zostały zawarte we wniosku” – piesze w dniu 28/08/2023 Radny Piotr Skorski

Pragnę zaznaczyć, to nie Wójt zlecał zadanie tylko Rada, poza tym prawnik nie będzie sprawdzać prawnika. Radni podpisali listę obecności z tego posiedzenia, więc powinny być znane kierunki działania wskazane w opinii.

2.      „Czekamy na stanowisko Wójta wraz z uzasadnieniem jego decyzji” – pisze w dniu 31/08/2023 Radna Beata Orłowska.

Przypominam, że w protokole z Komisji Rewizyjnej z dnia 01 luty 2023 było zapisane, kto zleca i odbiera pracę zleconą przez Radę Gminy

 

Mija prawie rok jak Radni zajęli się sprawą likwidacji ZUK i nie ma rozwiązania w tej sprawie a ja, jako Wójt wyraziłem zgodę na dodatkową analizę, w celu wsparcia Radnych w podjęciu ważnej decyzji, bo poprzednio (głosując za powołaniem ZUK) nie mieli oni pełnej świadomości.  Opinia została zlecona na wyraźne polecenie Radnych, ale nie ma efektów tej opinii, a na dodatek firma wykonująca analizę wzywa do ustosunkowania się do przesłanych materiałów, bo w przeciwnym wypadku wystawia fakturę.

Nagle Radni występują z kolejnym wnioskiem, żeby prawnicy gminni przeanalizowali materiały przesłane przez audytora. Ci sami prawnicy, których wiedza nie była wystarczająca rok temu i dlatego skorzystano z firmy zewnętrznej.

 

Podsumowując.

Brak działań w zakresie obietnicy wyborczej, a mianowicie likwidacji ZUK i powołania zakładu budżetowego, związane jest z prośbą Radnych o wykonanie dodatkowej analizy. Niestety Komisja Rewizyjna debatuje w tym temacie od 09/2022, a to już prawie rok.

Pamiętam, jak został zlecony audyt Kancelarii Refunda, wówczas ponaglano mnie, kiedy ten audyt się skończy (od podpisania umowy do opublikowania wyników 3 miesiące), ile to może trwać.

Umowa na obecną analizę podpisana została 20 marca 2023 i nadal nie jest zakończona.

Drodzy Mieszkańcy, swoje obietnice wyborcze spełnię. Opieszałość wynika tylko i wyłącznie z chęci współpracy z Radnymi w zakresie podjęcia przez nich świadomej decyzji, co niestety jest negatywnie odbierane przez Państwa i stanowi krytykę w stosunku do mojej osoby.

 

Wójt Gminy Kunice
/-/ Józef Pieróg