Ogłoszenie konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2024

Ogłoszenie konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2024

Wójt Gminy Kunice
zgodnie z uchwałą Nr XLIV/261/10 Rady Gminy Kunice z dnia 5 listopada 2010 r.
OGŁASZA
przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Wójt Gminy Kunice informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
Termin konsultacji: od 16 października 2023r. do 03 listopada 2023r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
1. Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu konsultacji:
• bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Kunicach ul. Gwarna 1, w godzinach od 8.00 do 14.00,
• przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1,
59-216 Kunice, z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami na rok 2024”
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kunice@kunice.pl, wpisując
w temacie wiadomości „Konsultacje programu współpracy z organizacjami na rok 2024”

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:
– na stronie internetowej Gminy Kunice www.kunice.pl w zakładce: „Dla mieszkańca”, „organizacje pozarządowe”,
– w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „Inne”, „organizacje pozarządowe”,
– w siedzibie Urzędu Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg

do pobrania: