Informacja o utrzymaniu chodników w okresie zimowym na terenie gminy Kunice.

Informacja o utrzymaniu chodników w okresie zimowym na terenie gminy Kunice.

Urząd gminy w Kunicach informuje, że zgodnie z  art. 5 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W przypadku gdy chodnik oddzielony jest od posesji pasem zieleni, utrzymanie chodnika znajduje się w zakresie obowiązków zarządcy drogi. Dotyczy to również dróg krajowych i powiatowych. W przypadku tych dróg kwestie nieodśnieżonych chodników należy zgłaszać służbom drogowym zarządców w/w dróg.