Ważne zmiany w przepisach – szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ważne zmiany w przepisach – szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm./, na właścicieli nieruchomości oraz gminy zostały nałożone nowe obowiązki.  

Od 1 stycznia 2023 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych (podpisanej z firmą asenizacyjną) oraz posiadania dowodów zapłaty za tą usługę (pokrywających się z zużyciem wody). Jednocześnie  na gminy nałożony został obowiązek przeprowadzania kontroli w stosunku do właścicieli takich nieruchomości.

Informujemy Państwa, iż w związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy Kunice przeprowadzają obecnie kontrole nieruchomości zamieszkałych pod kątem zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych (zarówno ze zbiorników bezodpływowych jak i przydomowych oczyszczalni) oraz posiadania dowodów uiszczenia opłat za te usługi (faktur, rachunków, paragonów itp.).

Ponadto przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków, poza  zgłoszeniem jej budowy w Starostwie Powiatowym w Legnicy (zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska), ma obowiązek zgłosić w Urzędzie Gminy w Kunicach w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia jej eksploatacji.