Zadanie publiczne pn. „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora” w 2024 r.

Zadanie publiczne pn. „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora” w 2024 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie zadań podejmowanych na rzecz dolnośląskich seniorów.

W ramach konkursu realizowane będą zadania polegające na:

  1. prowadzeniu działań zapewniających wsparcie psychologiczne i środowiskowe seniorów, w tym wsparcie seniorów w sytuacjach kryzysowych, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  2. wzmacnianiu różnych form aktywności i kompetencji seniorów, w tym również  działań mających na celu przeciwdziałanie defaworyzacji oraz działań międzypokoleniowych,
  3. działaniach edukacyjnych mających na celu wykształcenie zachowań i postaw prozdrowotnych seniorów, poszerzenie wiedzy o bezpiecznym stosowaniu leków w wieku senioralnym, promocję aktywnego i zdrowego stylu życia,
  4. zdobyciu oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych, zwiększaniu wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania się i komunikacji w sieci, w tym korzystaniu z usługe-administracji.

 

https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-obslugiwane-przez-dzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-dolnoslaska-akademia-kompetencji-seni-1/