Informacja o sesji Rady Gminy Kunice- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Kunice

Informacja o sesji Rady Gminy Kunice- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Kunice

Informujemy, że zgodnie z Postanowieniem Nr 450/2024 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Kunice wybranej w dniu 7 kwietnia 2024 r. w dniu 7 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach przy ul. Słonecznej 11, odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Kunice IX kadencji.

Posiedzenie, w którym mogą wziąć udział zainteresowani mieszkańcy gminy Kunice , odbędzie się zgodnie z następującym porządkiem, ustalonym przez Komisarza Wyborczego w Legnicy :

 1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na  wójta  i radnych.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kunice.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kunice:
 1. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy;
 2. przeprowadzenie głosowania (tajnego);
 3. ogłoszenie wyników o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Kunice (odczytanie uchwały);
 4. przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego seniora.
 1. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kunice:
 1. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kunice;
 2. przeprowadzenie głosowania (tajnego);
 3. ogłoszenie wyników o wyborze Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kunice (odczytanie uchwały).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kunice i wyboru przewodniczącego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz jej przewodniczącego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Kunice, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania radnych do Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Zdrowia w Kunicach.
 6. Zakończenie obrad sesji.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Kunice