Stypendia Banku Spółdzielczego w Legnicy dla ZDOLNYCH UCZNIÓW z Gminy Kunice

Stypendia Banku Spółdzielczego w Legnicy dla ZDOLNYCH UCZNIÓW z Gminy Kunice

Uprzejmie informuję, że Bank Spółdzielczy w Legnicy stworzył program stypendialny i w ramach dalszej współpracy postanowił ją kontynuować w roku szkolnym 2023/2024 obejmując uczniów szkół podstawowych uczęszczających do szkól podstawowych na terenie gminy Kunice.

Wójt Gminy Kunice zawarł z Prezesem Banku Spółdzielczego w Legnicy umowę o współpracy, dzięki której 5 najzdolniejszych uczniów z Gminy Kunice otrzyma dodatkowe stypendia dotyczy dwóch uczniów klas IV-VI oraz trzech uczniów klas VII-VIII.

Warunkami przyznania stypendium są:
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane dwóm uczniom klas IV – VI szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, którzy:
1) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 w roku szkolnym 2023/2024,
2) otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
3) odnotowali inne wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane trzem uczniom klas VII – VIII szkół, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, którzy:
1) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 w roku szkolnym 2023/2024,
2) otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
3) odnotowali inne wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
4) posiadają w Banku Spółdzielczym w Legnicy aktywne konto „JUNIOR” (aktywne oznacza, iż posiadacz konta – uczeń, wykonuje przynajmniej trzy operacje w miesiącu na swoim rachunku niezależnie od kwoty i sposobu ich wykonania – wpłata, wypłata, przelewy tradycyjne lub internetowe i płatności dokonywane kartą) lub założy takie konto w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. i będzie ono aktywne wg powyższych zasad.
Wnioski o przyznanie stypendium składa Dyrektor szkoły w terminie do 13 czerwca 2024 r. do

Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy. Proszę o zapoznanie się szczegółowych zapisów
w obowiązującym Regulaminie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
Bank Spółdzielczy Legnica
https://www.bslegnica.pl/

Wójt Gminy Kunice
Krzysztof Błądziński