Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kunice za 2023 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kunice za 2023 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Raport o stanie gminy Kunice za 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

            Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest  w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami- co najmniej 20 osób.

Sesja, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się 20 czerwca  2024 r. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. 19.06.2024 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Kunicach (sekretariat).

            W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia- wzór zgłoszenia udziału w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zachęcam więc Państwa do wspólnej dyskusji nad raportem.

Z poważaniem
/-/ Krzysztof Błądziński

Wójt Gminy Kunice

 

Raport-o-stanie-Gminy-Kunice-za-rok-2023

wzór zgłoszenia mieszkańca do debaty

Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-do-udzialu-w-debacie-nad-rapor…-gminy(1)