„Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

„Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027,
Działanie 8.1 Dostęp do edukacji.

Całkowita wartość projektu: 24 000 000 zł

Dofinansowanie: 19 200 000 zł

Wkład własny: 4 800 000 zł

Partnerzy projektu: Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Dolnośląski DSW

Cele programu:

  • poprawa efektywności kształcenia uczniów szkół podstawowych, co w przyszłości zwiększy szanse na zatrudnienie;
  • rozwijanie uzdolnień związanych z przedmiotami ścisłymi, umiejętności praktycznych, zdolności analitycznych oraz kompetencji miękkich uczniów;
  • zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży kształcącej się w szkole podstawowej.

Program stypendialny skierowany do absolwentów klas 6 publicznych szkół podstawowych, z terenu Województwa Dolnośląskiego.

Każdy stypendysta otrzyma wsparcie:

  • finansowe w formie stypendium w wysokości 10 000 zł;
  • poprzez przeprowadzenie oceny, której efektem będzie opinia dot. predyspozycji ucznia w zakresie jego uzdolnień, badanie sytuacji społecznej uczestnika oraz badanie postępów rozwoju na każdym etapie wsparcia;
  • merytoryczne stwarzające uczniowi możliwość udziału w zajęciach on-line, szkoleniach, zawodach/warsztatach i festiwalu kół naukowych organizowanych przez Partnera Projektu Politechnikę Wrocławską, obejmujących szeroki zakres wiedzy z obszaru m.in. elektroniki, mechaniki, programowania oraz nowoczesnych technik i technologii stosowanych w życiu codziennym;
  • w zakresie rozwoju psychospołecznego poprzez całościowe wzmacnianie potencjałów i możliwości ucznia obejmujących m.in. kształtowanie samodzielności jego myślenia, zdolności analizy, percepcji i jej ukierunkowania w zgodzie ze społecznymi oczekiwaniami. Spotkania indywidulane tutora z uczniem organizowane przez Partnera Projektu Uniwersytet Dolnośląski DSW.

Projekt realizowany będzie przez 5 lat (w każdym roku wybieranych jest 300 stypendystów).

Pismo skierowane do Dyrektorów szkół podstawowych

Regulamin programu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/projekt-stypendialny/