Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego – Wybory 2024

Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego – Wybory 2024

Przewodniczący Sejmiku zarządził wybory do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego. Wybory odbędą się zgodnie §5 Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/1228/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie nadania Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r., poz. 5271).

Dnia 23 kwietnia 2024 r Przewodniczący Sejmiku podpisał postanowienie w sprawie ogłoszenia wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku – pełna treść postanowienia znajduje się w załączniku.

Dnia 28 maja 2024 r. Przewodniczący Sejmiku podpisał postanowienie zmieniające ogłoszenie wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego – pełna treść postanowienia znajduje się w załączniku.

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na Członka w jeden z trzech sposobów:

1) osobiście pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;
3) w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na platformie ePUAP. Karta zgłoszenia kandydata powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym przez osobę składającą, a w przypadku Podmiotu osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu.

Oświadczenie kandydata powinno zostać podpisane podpisem elektronicznym przez kandydata.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji papierowej (w sposób określony w ust. 5 pkt 1 i 2) decyduje data wpływu do Kancelarii Sejmiku.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji elektronicznej (w sposób określony w ust. 5 pkt 3) decyduje data wpływu przez e-PUAP na elektroniczną skrzynkę Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

Postanowienie-wybory-Rada-Seniorow-Dolny-Slask

HARMONOGRAM-WYBOROW-DO-RADY-SENIOROW-WOJEWODZTWA-DOLNOSLASKIEGO-kadencja 2024-2029

zal.-1-do-Statutu-Rady-Seniorow-Wojewodztwa-Dolnoslaskiego

Postanowienie-wybory-Rada-Seniorow-Dolny-Slask 1

Uchwala Nr-LVIII_1228_23-z-dnia-14-wrzesnia-2023-r

Tryb_i_kryteria_wyboru_czlonkow_Rady_Seniorow_Wojewodztwa_Dolnoslaskiego

zal.2_-do-statutu Karta zgloszenia kandydata na członka Rady Seniorów

Uchwala-zmiana