Jakość powietrza

System monitoringu jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu o/ w Legnicy z siedzibą przy al. Rzeczypospolitej 10/12 w Legnicy przy swojej siedzibie posiada stację w ramach wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza. Jest to najlbliższa stacja, która mierzy jakość powietrza w stosunku do Gminy Kunice. Stan powietrza dostępny jest pod linkiem – http://air.wroclaw.pios.gov.pl/ Znajdują się tam także archiwalne wyniki pomiarów, wyniki ocen jakości powietrza, raporty tematyczne i analizy dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz informacje na temat systemu pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce.

Jednocześnie informujemy, że chętni mogą pobrać bezpłatną aplikację na telefony „Jakość powietrza w Polsce” informującą o stanie powietrza w najbliższej okolicy. Jest to projekt Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), który obok portalu www.powietrze.gios.gov.pl, przedstawia rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza w kraju.
W aplikacji na urządzenia mobilne dostępne są dane z bieżących odczytów ze stacji monitorujących stan powietrza, autoryzowane przez GIOŚ. Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł uzyskać informacje na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. To wygodne i nowoczesne rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o osobach, które nie mają eksperckiej wiedzy na temat ochrony powietrza. Zródło: http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/307-sprawdz-jakosc-powietrza-w-swoim-telefonie


Informacja na temat palenia śmieci

Każdy właściciel nieruchomości (także tej wykorzystywanej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej) ma obowiązek zgodnego z prawem pozbywania się odpadów, a więc musi posiadać stosowną umowę z firmą zajmującą się ich odbiorem i zagospodarowaniem.  W przypadku nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kunice, obowiązek ten realizuje gmina, która zawiera umowę z odpowiednią firmą w imieniu mieszkańców.
 
Jakie odpady można więc spalać w piecu i kiedy właściciel nieruchomości zwolniony jest z obowiązku oddawania odpadów uprawnionej firmie ?!
Spalać można wyłącznie odpady, które wymienione są w załączniku do wydanego na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm) rozoprządzenia ministra środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r., poz. 93).
W powyższym załączniku do rozporządzenia jako paliwo do wykorzystania wymienia się między innymi odpady z kory i korka, trociny, wióry i ścinki (z wyłączeniem tych które pochodzą z obróbki płyt wiórowych), opakowania z drewna, odpady z drewna z pielęgnacji zadrzewień, opakownia z papieru, tektury i drewna, odpadowej masy roślinnej.
Pozostałe odpady, które nie zostały wymienione w powyższym rozporządzeniu, nie mogą być spalane w piecu czy też w przydomowym ogródku.
Nieprzestrzeganie ww. zasad jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 20 do 5000 zł lub karą aresztu od 5 do 30 dni.
Jednak najbardziej istotny jest fakt, że spalając tworzywa sztuczne lub polakierowane (opony, butelki itd.) narażamy swoich najbliższych, rodzinę, sąsiadów oraz osoby z najbliższego otoczenia na ryzyko poważmych chorób lub wręcz zgonu. Tyle się obecnie słyszy o zachorowaniach na nowotwory. Należy się zastanowić, czy ten niewidoczny ale wyczuwalny zapach unoszący się w okolicy, nie stanowi jednego ze źródeł problemu ze zdrowiem, który nieraz objawia się po latach.
 
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy (w tym opon), lakierowanego drewna, mebli.
 
W trakcie spalania śmieci w domowych piecach, w niskiej temperaturze (200-500˚C) do atmosfery trafiają między innymi: tlenek węgla (CO), nieorganiczne związki chloru (HCL), nieorganiczne związki fluoru (HF), tlenki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen), III (ołów, chrom)
W niektórych wypadkach osoby palące odpady, podlegać mogą odpowiedzialności karnej np. z art. 183 § 1 kodeksu karnego, a także cywilnej.