Plany rozwojowe

Plany rozwojowe

Szanse na rozwój gmina widzi w swoim położeniu i walorach przyrodniczych: bliskość Legnicy oraz fakt posiadania na terenie gminy dużych, czystych zbiorników wodnych pretenduje Kunice do roli miejscowości, w której można zamieszkać i wypocząć z dala od wielkomiejskiego zgiełku i zanieczyszczeń.

Priorytetowym celem gminy jest wykonanie pełnej infrastruktury technicznej na terenach nowopowstałych osiedli mieszkaniowych, co zachęci potencjalnych inwestorów do zamieszkania na naszym terenie i będzie sprzyjało rozwojowi drobnej wytwórczości oraz powstawaniu większych zakładów produkcyjnych.

Studium kierunków i uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy Kunice przewiduje w każdej miejscowości tereny pod rozwój sektora usługowego i nieuciążliwych gałęzi przemysłu. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Kunice (w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”) zawierają część tekstową i graficzną obszarów objętych planem.