Rezerwat przyrody „Ponikwa” w Pątnowie Legnickim

Rezerwat przyrody „Ponikwa” w Pątnowie Legnickim

Rezerwat przyrody „Ponikwa”

Zatwierdzony Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego dnia 5 stycznia 2001 roku  w sprawie uznania za rezerwat przyrody powierzchni leśnej o powierzchni 8,32 ha około 300 m na północ od północnego skraju wsi Pątnów Legnicki. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych  i krajobrazowych lasów łęgowych, grądowych i olsów z bogatą unikatową florą. Rezerwat, w pierwszym rzędzie ma służyć ochronie Kruszczyka połabskiego rodziny storczykowatych, znanego dotychczas w Polsce z sześciu stanowisk zlokalizowanych  w byłym województwie legnickim. Innym argumentem przemawiającym za utworzeniem rezerwatu przyrody na tym obszarze jest także obecność licznych źródlisk, które poprzez strumienie zasilają w wodę rosnący u podstawy zbocza niewielki las olsowy wykształcony  w lokalnym zagłębieniu terenu. Na terenie rezerwatu znajduje się też głaz narzutowy  o pomnikowych wymiarach oraz pomnikowy okaz Jabłoni dzikiej o obwodzie 130 cm.  W niżowej części regionu legnickiego rzadkością są lasy z dobra zachowanym, bogatym runem geofitów wczesno – wiosennych przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, pierwiosnka wyniosła, marzanna wonna/. W rezerwacie „PONIKWA” stwierdzono 7 gatunków roślin chronionych, z których Kruszczyk połabski podlega ochronie ścisłej, pozostała zaś ochronie częściowej Występują tu również ptaki, chociaż nie są głównym przedmiotem kontroli w leśnym rezerwacie, których egzystencja w całej Europie jest zagrożona. Na uwagę zasługuje Dzięcioł czarny i średni.

 

fot. https://mapio.net/pic/p-46184535/