Rezerwat przyrody „Torfowisko” w Kunicach

Rezerwat przyrody „Torfowisko” w Kunicach

Rezerwat przyrody „Torfowisko” 

Jest to rezerwat torfowiskowo – leśny o powierzchni 11,83 ha /pow. leśna 5 ha/ Utworzony został 12 listopada 1996 r zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Rezerwat leży przy granicy zabudowań wsi Kunice około
200 m od szosy Kunice – Pątnów Legnicki. Celem ochrony jest zachowanie fitocenoz bagiennych złóż torfu. W skład rezerwatu wchodzą obszary leśne i zabagnione odznaczające się dużą różnorodnością zespołów roślinnych, łącznie 27 zespołów na niespełna 12 hektarach powierzchni rezerwatu. Stwierdzono tutaj 558 taksonów roślin, a wśród nich 267 należy  do glonów, 32 do mchów, 6 do paprotników i 253 do roślin okrytonasiennych np. Rosiczka okrągłolistna, Bobrek, trójlistkowy i Storczyk błotny. Złoża torfu i osadów jeziornych stanowią cenne archiwum informacji dotyczących ostatniego glacjału całego holocenu. Odczytać można z nich informację dotyczącą zmian roślinności dokonujących się na przestrzeni dziejów. Objęte od niedawna ochrona torfowisko, posiadało status rezerwatu w latach 1923 –1945.