Obszar Natura 2000

Specjalny Obszar Ochrony „Pątnów Legnicki” Obszar o powierzchni 1,085 ha  stanowi mozaikę lasów, łąk, zarośli, szuwarów oraz stawów hodowlanych. Teren ten jest ważnym stanowiskiem rzadko spotykanej ćmy barczatki kataks oraz innych motyli. Zamykają go linie dróg łączących wsie Pątnów Legnicki, Bieniowice (dawna linia kolejowa do Prochowic) Miłogostowice, Dobrzejów, a następnie granica administracyjna miasta Legnica. W tym czworokącie znajdują się leśne rezerwaty przyrody „ Błyszcz” i „Ponikwa”  utworzone dla ochrony cennych fragmentów lasu, głównie łęgu i grądu. Obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania barczatki kataks na Dolnym Śląsku. Stanowi on również ostoję innych motyli z Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i zagrożonych w Polsce – ogończyk akacjowiec, mieniak tęczowiec. Obszar chroni jedno z ładniejszych skupisk wilgotnych zarośli tarninowych oraz dobrze wykształconych grądów i łęgów.