Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert (II Edycja) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022r.

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert (II Edycja) na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022r.

Wójt Gminy Kunice
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku z zakresu:

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– turystyki i krajoznawstwa,
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

do pobrania: