Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie podziału Gminy Kunice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie podziału Gminy Kunice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

W dniu 30 stycznia 2024 r. Komisarz Wyborczy w Legnicy, postanowieniem nr 44/2024 dokonał nowego podziału okręgów wyborczych Gminy Kunice. W dniu 2 lutego 2024 r. za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Legnicy wyborcy w liczbie co najmniej 15 wnieśli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego  na postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Kunice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia.Na posiedzeniu niejawnym w dniu 12.02.2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę Grupy Wyborców Gminy Kunice na postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 30 stycznia 2024 r. nr 44/2024 w przedmiocie podziału Gminy Kunice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu i oddalił skargę.

Wyrok NSA w przedmiocie podziału Gminy Kunice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu