Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Kunice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Kunice
  • Data publikacji strony internetowej: 2003-02-20
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-15
Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby obsłużyć najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • część plików do pobrania nie jest dostępnych cyfrowo gdyż były skanowane lub zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny
  • wytworzone przez urząd pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej
  • sporadycznie pojawiają się błędy kodu HTML i CSS generowane przez system CMS WordPress
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. informatyki, informatyk@kunice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (76)8575322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Kunicach, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Gwarnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kunicach.
Do wejścia prowadzą schody – 8 stopni. Pokonanie ich umożliwa zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych. Za drzwiami znajduje się wiatrołap. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych. Sekretariat jest wyposażony w pętlę indukcyjną – system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby poprzez odpowiedni wniosek.
Na parkingu przed urzędem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 

Koordynatorem ds. dostępności jest :
Krzysztof Grzeszyk – telefon – 76 8575322 w. 58,  e-mail: k.grzeszyk@kunice.pl;