Informacje nt. świadczeń z tytułu choroby za okres kwarantanny opracowane i przekazane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje nt. świadczeń z tytułu choroby za okres kwarantanny opracowane i przekazane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

informacje  od WSSE we Wrocławiu:

W wytycznych uwzględnione zostały scenariusze zdarzeń, jakie mogą wystąpić.

 1. Państwowy inspektor sanitarny może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone obowiązki, w tym konieczność poddania się kwarantannie lub izolacji, jeśli ta osoba jest zakażona, chora na chorobę zakaźną, podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną, albo jeśli miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego (art. 33 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).
 2. Niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez państwowego inspektora sanitarnego traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.).
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest właściwy do rozpatrywania wniosków o świadczenia z tytułu choroby lub konieczności sprawowania opieki osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2020 r. poz. 266). Poniżej wyjaśniamy uprawnienia do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w różnych scenariuszach, jakie mogą wystąpić:
 4. a) Osoba, która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, powinna po okresie kwarantanny dostarczyć pracodawcy tę decyzję (a przedsiębiorcy i inne osoby, które są jednocześnie płatnikami składek – do ZUS). Dokument ten będzie podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny będzie przysługiwać wynagrodzenie za czas choroby (art. 92 kodeksu pracy) lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 5. b) W przypadku, gdy decyzją o konieczności izolacji zostanie objęte tylko dziecko, rodzic otrzyma zasiłek opiekuńczy na podstawie decyzji o konieczności izolacji dziecka.
 6. c) Jeśli szkoła, przedszkole lub żłobek odmówią przyjęcia konkretnego dziecka z powodu obawy przed zakażeniem, prawo do zasiłku opiekuńczego nie będzie przysługiwało. Przysługiwałoby jedynie w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki. Jeżeli jednak zostanie wystawiona decyzja inspektora sanitarnego, to na jej podstawie rodzic uzyska prawo do świadczeń.
 7. d) Jeśli szkoła, przedszkole lub żłobek zażąda odebrania dziecka (np. po stwierdzeniu u niego wysokiej temperatury), zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku, gdy rodzic dziecka otrzyma zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem albo decyzję o konieczności izolacji dziecka wydaną przez inspektora sanitarnego (art. 32 ust 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznej w razie choroby i macierzyństwa).
 8. e) Jeśli osoba dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby, ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będzie przysługiwało prawo do świadczeń z tytułu choroby (zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za czas choroby).
 9. f) Jeżeli rodzic sam zadecyduje, że nie wyśle dziecka do szkoły, przedszkola lub żłobka (np. w reakcji na apel dyrektora), pomimo że placówka ta nie zostanie zamknięta i będzie przyjmowała dzieci, prawo do zasiłku opiekuńczego nie będzie przysługiwało. Oczywiście, jeżeli powodem niewysłania dziecka do placówki będzie jego choroba i lekarz wystawi rodzicowi zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, to będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach.
 10. g) Jeżeli będzie miała miejsce sytuacja, o której mowa w art. 35 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i osoba ta otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, to będą jej przysługiwały świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy). Jeżeli lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji, lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zwolnienia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.
 11. Decyzję co do zastosowania kodu jednostki chorobowej podejmuje lekarz. Wydaje się, że w sytuacji nierozpoznania zakażenia SARS-Cov-2 najbardziej przydatne mogą być numery z klasyfikacji: Z-20 (styczność i narażenie na choroby zakaźne), Z-29 (potrzeba innych środków profilaktycznych).