Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ziemnice

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Ziemnice

Informujemy, że od 4 stycznia 2021r. rusza Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Ziemnice (naprzeciwko „POM”). Na PSZOK’u będą przyjmowane odpady selektywnie zebrane pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kunice, dostarczane przez właścicieli nieruchomości, którzy złożyli stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.
PSZOK będzie czynny w poniedziałki w godzinach od 15:00-17:00, środy w godzinach od 15:00-17:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00-10:00.

Dodatkowe informacje w zakresie zasad przyjęcia odpadów w PSZOK Ziemnice:

W celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osoba dostarczająca odpady do PSZOK winna wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym miejsce zamieszkania lub innym dokumentem, który pozwoli ustalić powyższe fakty.

W przypadku dostarczenia odpadów z terenu zabudowy wielorodzinnej, w przypadku której deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożył jeden podmiot w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, do podpisania formularza będącego załącznikiem numer 1 Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ziemnicach (pobierz tutaj), zobowiązany jest właściciel lokalu, w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r., poz. 1439 ze zmianami), dołączając do powyższego formularza oświadczenie informujące, że zamieszkuje określony lokal.

W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie niebędącej właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel odpadów zobowiązany jest do złożenia formularza, będącego załącznikiem numer 2 do Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ziemnicach (pobierz tutaj) i przekazania go osobie transportującej odpady.

Osoba transportująca odpady na zlecenie właściciela nieruchomości zamieszkałej, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów, jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożenia powyższego formularza.

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (na przykład farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) przyjmowane są wyłącznie w szczelnych, nie cieknących pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu. W przypadku odpadów zielonych odpady należy umieszczać w odpowiednim pojemniku luzem lub w workach biodegradowalnych.

Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy je umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie osób przywożących odpady.

Zgłoszenia o przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK, zgłasza się pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na numery telefoniczne oraz adresy wskazane na witrynie internetowej www.kunice.pl, w terminie 2 dni roboczych od dnia niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK.

Powyższe zgłoszenie, powinno zawierać dane osobowe właściciela nieruchomości, dane osobowe zgłaszającego, adres nieruchomości związanej z reklamacją oraz opis okoliczności będących przyczyną reklamacji.

do pobrania:
Wykaz oraz ilość opadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK