Informacja dla mieszkańców, którzy złożyli oświadczenia w ramach konkursu „GRANTY PPGR”

Informacja dla mieszkańców, którzy złożyli oświadczenia w ramach konkursu „GRANTY PPGR”

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z uwagą Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako weryfikatora wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Kunice w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” informujemy o konieczności dostarczenia dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR.

Zgodnie z uwagą weryfikatora oraz w nawiązaniu do §4 ust. 14 Regulaminu konkursu za prawidłowo udokumentowane oświadczenia dotyczące zatrudnienia w PGR uznaje się zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie posiadania przez rodziców, dziadków, pradziadków /opiekunów prawnych dzieci zamieszkujących Gminę Kunice, dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PGR oraz ich dostarczenie do Urzędu Gminy w celu uszczegółowienia danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy
w Kunicach, ul. Gwarna 1 (I piętro) w terminie do 1 grudnia 2021 r.

UWAGA!
Powyższa prośba nie dotyczy tych mieszkańców, którzy przedłożyli wymagane dokumenty wraz z oświadczeniami.

Beata Taczyńska – Pietruś
Sekretarz Gminy Kunice