Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Wójt Gminy Kunice
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu:
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– turystyki i krajoznawstwa,
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
do pobrania: