Fundacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie. Ruszył program grantowy

Fundacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie. Ruszył program grantowy

Program grantowy – edycja 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Programu grantowego. Podobnie jak w latach ubiegłych nasza Fundacja będzie finansowo wspierać realizację wybranych projektów i inicjatyw społecznych w miejscowościach sąsiadujących z zakładami Grupy Górażdże

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach od 3 kwietnia do 15 maja 2023 r.

Na dofinansowanie w ramach konkursu grantowego mogą liczyć najciekawsze inicjatywy o znaczeniu lokalnym i regionalnym w takich obszarach jak: ekologia, nauka i edukacja, kultura, poprawa lokalnej infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni, sport, ochrona i profilaktyka zdrowia. Zgłaszane projekty powinny odpowiadać na realne potrzeby, rozwiązywać istniejące problemy, a ich rezultaty muszą być użyteczne dla społeczności lokalnych.
 
Do konkursu grantowego mogą aplikować organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, ośrodki nauki, kultury, sztuki i inne podmioty. Podmioty te muszą mieć siedzibę oraz działać na terenie miejscowości i gmin, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Górażdże. O wsparcie nie mogą się starać: osoby indywidualne, przedsiębiorcy, fundacje firm, podmioty nastawione na zysk i partie polityczne. 

W tym roku Fundacja przewiduje przyznawanie trzech rodzajów grantów: małe – do 5 tys. zł , duże – od 5 do 10 tys. zł oraz specjalne – powyżej 10 tys. zł. 

https://www.aktywniwregionie.pl/pl/program-grantowy-edycja-2023