Wójt Gminy Kunice przypomina o konieczności zgłaszania do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi urodzonych dzieci

Wójt Gminy Kunice przypomina o konieczności zgłaszania do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi urodzonych dzieci

Wójt Gminy Kunice przypomina o konieczności zgłaszania do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi urodzonych dzieci. Opłata za odpady podlega zwiększeniu od miesiąca urodzenia dziecka.

Odpady

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Kunice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Ponadto właściciel nieruchomości winien dokonywać zmian w każdym przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Odpady

Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca na terenie Gminy Kunice, od dnia 01 stycznia 2021 wynosi 31 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość . W przypadku kompostowania wszystkich wytworzonych w domu bioodpadów, w przydomowym kompostowniku mieszkańcom nieruchomości jednorodzinnych przysługuje zwolnienie z części opłaty. Zwolnienie wynosi 4 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. W przypadku korzystania z ulgi bioodpady nie będą odbierane.