Nowy podział okręgów wyborczych w Gminie Kunice

Nowy podział okręgów wyborczych w Gminie Kunice

Informujemy, że w dn. 11.01.2024 r. Komisarz Wyborczy w Legnicy, postanowieniem nr 19/2024 dokonał nowego podziału okręgów wyborczych Gminy Kunice. Zmienia ono w części dotychczas obowiązujący podział i tworzy nowe okręgi w wyborach do Rady Gminy Kunice. Na etapie konsultacji Wójt Gminy wyraził swój sprzeciw wobec takiego podziału, który zawiera niezrozumiałe dla nas zmiany w obowiązującym dotychczas podziale na okręgi wyborcze.

Obecnie zgodnie z Kodeksem Wyborczym to Radzie Gminy Kunice, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy . Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Legnicy. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

 

W załączeniu:

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY w sprawie podziału Gminy Kunice na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu