Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej ZUK w Kunicach Sp. z o.o.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej ZUK w Kunicach Sp. z o.o.

ZUK

Wójt Gminy Kunice  poszukuje kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki – Zakład Usług Komunalnych w Kunicach  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe,
 • zdanie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych bądź legitymowanie się dokumentem zwalniającym z obowiązku zdawania egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,
 • znajomość specyfiki działalności spółki,
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania spółek, w tym zagadnień własnościowych, strukturalnych,
 • preferowane doświadczenie w zasiadaniu w organach spółek handlowych.

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, proszone są o składanie ofert zawierających:

 1. zgłoszenie kandydata na członka rady nadzorczej. Druk zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 3. kopię dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych lub kopię dokumentu potwierdzającego zwolnienie z obowiązku zdania egzaminu (np. wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych; dokument o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub ekonomicznych)
 4. oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór do Rady Nadzorczej  Zakładu Usług Komunalnych w Kunicach Sp. z o.o.” w sekretariacie Urzędu Gminy Kunice ( pokój nr 12) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Kunice ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice  w terminie do:

 

14 maja 2024r. do godz. 15.00

 

W przypadku oferty złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

Kunice , dnia 29 kwietnia 2024 r.                                                                                     

Wójt Gminy Kunice
Józef Pieróg

 

do pobrania: