Podział okręgów wyborczych w Gminie Kunice

Podział okręgów wyborczych w Gminie Kunice

W dniu 11.01.2024 r. Komisarz Wyborczy w Legnicy, postanowieniem nr 19/2024 dokonał nowego podziału okręgów wyborczych Gminy Kunice. Zmienia ono w części dotychczas obowiązujący podział i tworzy nowe okręgi w wyborach do Rady Gminy Kunice. Na etapie konsultacji Wójt Gminy wyraził swój sprzeciw wobec takiego podziału, który zawiera niezrozumiałe dla nas zmiany w obowiązującym dotychczas podziale na okręgi wyborcze.

Zmiana dotyczy przyłączenia sołectwa Golanka Górna do Szczytnik nad Kaczawą oraz sołectwa Szczytniki Małe do Bieniowic.

W dniu 12.01.2024 r. wyborcy w liczbie co najmniej 15 wnieśli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Legnicy na postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Kunice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Na posiedzeniu niejawnym w dniu 22.01.2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę Grupy Wyborców Gminy Kunice na postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 11 stycznia 2024 r. nr 19/2024 w przedmiocie podziału Gminy Kunice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu i  uchylił zaskarżone postanowienie.

W dniu 30.01.2024 r. Komisarz Wyborczy w Legnicy, postanowieniem nr 44/2024 dokonał nowego podziału okręgów wyborczych Gminy Kunice. Podział jest dokładnie taki sam jak został zaskarżony przez Grupę Wyborców Gminy Kunice.

Obecnie zgodnie z Kodeksem Wyborczym to Radzie Gminy Kunice, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy . Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Legnicy. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

W załączeniu :

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 44 2024 podział gminy Kunice na okręgi wyborcze

Wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2024 roku