Aktualności

27

Maj

05 czerwca Urząd Gminy nie pracuje

Drukuj

Informujemy mieszkańców, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kunice z dnia 25 maja 2015r.- piątek 05 czerwca będzie w Urzędzie Gminy w Kunicach dniem wolnym od pracy (za dzień 15 sierpnia). Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.


Do pobrania:
FileDescriptionFile size
Download this file (zarzadzenie.pdf)Zarządzenie Wójta Gminy Kunice 88 kB

22

Maj

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert

Drukuj
Wójt Gminy Kunice


informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego
z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

zostały wybrane oferty:

1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum „GIMSPALONA” w Spalonej ul. Legnicka 52, 59-216 Kunice, na zadanie pt. „Warsztaty artystyczne „Z tradycją za pan brat” II edycja - 4.000,00 zł

2. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Nie przyznano dotacji.
Do pobrania:
FileDescriptionFile size
Download this file (hppscan13.pdf)Informacja 93 kB

22

Maj

Komunikat dla Rolników

Drukuj

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu informuje, iż ustawą z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1831) wprowadzone zostały nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń w systemie powszechnym i systemie rolniczym. Zgodnie z treścią wprowadzonych regulacji w przypadku wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub członkowstwa w radzie nadzorczej, rolnik lub domownik może kontynuować ubezpieczenia w systemie rolniczym jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rozwiązanie to pozwala rolnikom pozostać w systemie rolniczego ubezpieczenia mimo aktywności zawodowej skutkującej jednoczesnym podleganiem obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w systemie powszechnym.
Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z wykonywaniem tych umów, mogą od dnia 1 stycznia 2015r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem w okresie, którego dotyczy decyzja. Wniosek ten można złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 30 czerwca 2015r.

20

Maj

MAJÓWKA KUNICKA

Drukuj
kunicka majowka

15

Maj

Program Aktywizacja i Integracja

Drukuj

Na mocy Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy 04 maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w skrócie „PAI”.  Zadanie będzie realizowane w okresie od 04 maja do 30 czerwca br.

Uczestnikami PAI jest 10 osób bezrobotnych z trenu Gminy Kunice zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Legnicy, dla których ustalony został profil pomocy III, o którym mowa w art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Program ma za zadanie:

a/ aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w formie prac społecznie użytecznych, zorganizowanych przez Gminę Kunice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunicach;

b/ integrację społeczną osób bezrobotnych, realizowaną w formie działań takich jak: grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia, zorganizowaną przez organizację pożytku publicznego, wyłonioną przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, w otwartym konkursie ofert.

Wykonywanie przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych połączone z równoległym uczestniczeniem w działaniach z zakresu integracji społecznej, ma na celu ukształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym tych osób.

2